Služby

Průzkum kontaminace

Pro potřeby stáních organizací i soukromých subjektů provádíme průzkumy znečištění ve smyslu Vyhlášky č. 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě a Metodického pokynu odboru ekologických škod MŽP z roku 2005.

Analýza rizik

Zajišťujeme zpracování analýzy rizika kontaminovaných území ve smyslu Metodického pokynu odboru ekologických škod MŽP z roku 2011.

Sanace kontaminovaných území

Na základě Oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady a Oprávnění MŽP provádíme sanace ekologických zátěží.

Související služby

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

Pro potřeby projektové přípravy pro všechny druhy staveb provádějí naši specialisté inženýrskogeologický a geotechnický průzkum. Terénní práce provádíme vlastní vrtnou technikou, výsledky jsou vyhodnocovány na základě Oprávnění MŽP a Osvědčení o autorizaci ČKAIT.

Hydrogeologický průzkum - čerpací zkoušky

Hydrodynamické zkoušky provádíme a vyhodnocujeme specialistou v oboru hydrogeologie na základě Oprávnění MŽP

Geologický průzkum pro vsakování

V souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod provádíme geologický průzkum pro vsakování srážkových vod do horninového prostředí.

Vrtání průzkumných vrtů

www.pruzkumnevrty.cz

Vrtání studní

www.vrtanistudni.cz

nette powered