Reference

Název akce Navijárna motorů HC & M Domažlice navijarna
Stručný popis Sanace starých ekologických zátěží a postsanační monitoring. Sanace nesaturované zóny kontaminované NEL o koncentracích až 197.000 mg/kg sušiny (likvidace na dekontaminační ploše), sanace podzemních vod (čerpání a stripping) kontaminovaných ClU (max. 2 944 µg/l).
Odběratel ČR - Ministerstvo financí
Termín plnění 2008 - 2015
Název akce Autopříslušenství Hajnice a.s. autoprislusenstvi
Stručný popis Monitoring přirozené atenuace vně i uvnitř areálu po dobu tří let, v případě překročení stanovených hodnot obnova ochranného sanačního čerpání s dekontaminací a zasakováním přečištěných vod do vrtů v areálu nabyvatele.
Odběratel ČR - Ministerstvo financí
Termín plnění 2009 - 2012
Název akce AAR Pátek okr. Nymburk patek
Stručný popis Aktualizace analýzy rizika vyplývajícího z výskytu kontaminace horninového prostředí a podzemní vody v bývalém podniku Styl chlorovanými ethyleny (koncentrace 1.500µg.l-1 v podzemní vodě v centru znečištění a 200µg.l-1 ve studnách). Projekt financován z OP ŽP osa 4.2
Odběratel Obec Pátek
Termín plnění 2010 - 2011
Název akce Karlovy Vary - Tuhnice, ČEZ správa majetku tuhnice
Stručný popis Hlavní kontaminant chlorované uhlovodíky (DCE max. 20 mg/l) v saturované zóně. Rekonstrukce DUN, odtěžení zemin kontaminovaných NEL a poilotní pokus in-situ dehalogenace chlorovaných uhlovodíků pomocí injektáže suspenze nanoželeza.
Odběratel KHSanace
Termín plnění 2009 - 2011
Název akce ICEC Šlapanice a.s. slapanice
Stručný popis Sanační monitoring podzemní vody a ochranné sanační čerpání. Monitoring hladin podzemních a povrchových vod a sběr volné fáze dehtů, monitoring chemizmu podzemních a povrchových vod, nakládání s odpady.
Odběratel ČR - Ministerstvo financí
Termín plnění 2008 - 2010
Název akce Sklárny Bohemia a.s., Poděbrady sklarny
Stručný popis Předchozími aktivitami na lokalitě byly odstraněny primární zdroje znečištění, dle AAR 2005 zůstalo cca 5,5 t fluoridů, vázaných na horninové prostředí. Poloprovozní pilotní pokus imobilizace reziduálního znečištění fluoridy pomocí injektáže imobilizačního roztoku do horninového prostředí.
Odběratel ČR - Ministerstvo financí
Termín plnění 2007 - 2008
Název akce Sklárny Bohemia a.s., Poděbrady sklarny1
Stručný popis Zemina a podzemní voda (max. 1000 mg/l) znečištěny fluoridy. Sanace čerpáním podzemních vod a jejich dekontaminace na rozšířené neutralizační stanici. Celkem odčerpáno 40,3 tis m3 podzemní vody a odtěženo 4,1 t fluoridů.
Odběratel ČR - Ministerstvo financí
Termín plnění 2004 - 2008
Název akce NAREX Česká Lípa a.s. narex
Stručný popis Hlavní kontaminant chlorované uhlovodíky v nesaturované zńě (max. koncentrace 4.900 mg ClU/kg sušiny). Sanace odtěžením a  znovuzřízením zpevněného povrchu. Celkem odstraněno 828 t kontaminovaných zemin. Výsledkem je prokazatelné splnění sanačního limitu  425 mg ClU/kg sušiny.
Odběratel FNM ČR
Termín plnění 2003
Název akce Inproma spol.s.r.o. inproma
Stručný popis Znečištěná podzemní voda (max. 200 mg/l ClU, 813 µg/l OCP), zeminy (organochlorové pesticidy (max. 7730 mg/kg). Sanace odtěžením kontaminovaných zemin, zřízení sanačního drénu (200 m). Hermetizace kontaminovaného prostoru pod objekty injektáží (70x20x4,5 m). Sanační práce byly ukončeny splněním limitů ČIŽP.
Odběratel FNM ČR
Termín plnění 1996 - 2000
Název akce UJP PRAHA a.s. ujp
Stručný popis Hlavní kontaminant – U (přírodní a ochuzený), max. 3000 mg/kg a 37.680 Bq/m. Sanace odtěžením, chemická a mechanická dekontaminace stavebních konstrukcí. Celkem odstraněno 229 m3 zemin a konstrukcí. Sanační práce byly ukončeny splněním limitů ČIŽP.
Odběratel UJP PRAHA a.s.
Termín plnění 1997 - 1999
nette powered